Kto spracúva Vaše osobné údaje? (údaje prevádzkovateľa)

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Business Solutions Slovakia, s. r. o., IČO 52 830 641, so sídlom Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 49419/T, tel. 0951 40 82 83, mail. office@bsolutions.sk.

Aké osobné údaje spracúvame, na čo a na akom právnom základe?

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulárov na našej stránke spracúvame Vaše osobné údaje maximálne v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame na účely marketingu – aby sme Vám na základe Vašej požiadavky mohli poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem. Vaše údaje nepoužijeme na ďalší marketing ak nám na to nedáte súhlas. Právnym základom takéhoto spracúvania sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa spočívajúce v možnosti kontaktu s potenciálnym zákazníkom – Vami. Vaše údaje v tomto prípade uchovávame len po nevyhnutnú dobu, spravidla nie viac ako týždeň a následne pristupujeme k ich výmazu. Dlhšie si údaje ponecháme len pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby na ďalšiu komunikáciu. Poskytnutie týchto údajov zmluvnou požiadavkou, bez nich Vás nevieme kontaktovať.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby – budeme potrebovať viacero Vašich údajov a to meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti. Tieto údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy, keďže bez týchto údajov nevieme poskytnúť zvolenú službu. V zákonom stanovených prípadoch musíme overiť Vašu totožnosť a môžeme vyžadovať predloženie (fotokópie) dokladu totožnosti prípadne aj ďalšieho dokladu, výpisu z bankového účtu alebo iný doklad o pobyte. Tieto údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zákonnej povinnosti. V takýchto prípadoch Vaše osobné údaje spracúvame do doby, kým nie je služba poskytnutá v dohodnutom rozsahu, následne údaje archivujeme a po 10 rokoch likvidujeme. Odlišný rozsah, právny základ a doba uchovávania Vašich údajov môže byť pri objednávke služieb v zahraničí – v takom prípade budete o týchto skutočnostiach informovaný vopred. Poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou, vyžadujeme a spracúvame len údaje, ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu služby a bez ktorých nemožno službu poskytnúť (napr. údaje zapisované do obchodného registra – vyžadované zákonom a pod.).

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nepoužijeme na iný účel ako je uvedené vyššie.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Ak sa rozhodnete využiť naše služby poskytované na území Slovenskej republiky, tak len štátnym orgánom – miestne príslušnému Okresnému úradu – odboru živnostenského podnikania pre účely získania živnostenských oprávnení (ak ste / budete konateľom spoločnosti) a Obchodnému registri miestne príslušného Okresného súdu (ak ste / budete spoločníkom, konateľom, prokuristom alebo členom dozornej rady) . Ďalej môže ísť o iné štátne orgány, ako sú orgány kontroly alebo policajný zbor. Ak využijete služby v zahraničí (založenie, predaj, správa zahraničných spoločností) tak príjemcami Vašich údajov budú príslušné orgány danej krajiny – teda obdoba slovenských živnostenského registra, obchodného registra, finančnej správy, zdravotnej alebo sociálnej poisťovne a podobne. Prirodzene budú Vaše údaje poskytnuté nášmu partnerovi v danej krajine za účelom prípravy dokumentov, realizácie podaní a prípadného poskytovania ďalších služieb.

Môžu sa Vaše osobné údaje preniesť do tretej krajiny (mimo EÚ)?

Áno, ak sa rozhodnete využiť naše služby v takejto krajine. V takom prípade Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytnutie služby (napr. založenie spoločnosti mimo EÚ) v závislosti na rozsahu vyžadovanom právnym poriadkom daného štátu (spravidla meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa pobytu, číslo dokladu totožnosti) prenesieme do krajiny mimo Európsku úniu a to tak, aby pri tomto prenose bola zachovaná bezpečnosť Vašich údajov a nehrozilo riziko ich strany, zmeny alebo zneužitia. Naši partneri mimo územia únie garantujú dodržiavanie rovnakých pravidiel a rozsahu práv ako Vám prináleží na jej území. Takéto údaje budú prenesené nakoľko je takýto prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami (poskytnutie objednanej služby).

Aké máte práva?  

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú – získať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie (i) účely spracúvania, (ii) kategórie dotknutých osobných údajov, (iii) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, (iv) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, (v) existencia práva požadovať opravu Vašich osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

Právo domáhať sa opravy obmedzeného spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – požadovať bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania – obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov ak (i) napadnete ich správnosť a to počas obdobia potrebného na overenie ich správnosti, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietnete namieta proti vymazaniu osobných údajov a požiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) my Vaše údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo (iv) využijete právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov – za splnenia zákonných podmienok získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov – kontaktné údaje nájdete na stránke úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Cookies súbory

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, náš portál používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky a bezpečný prístup k webovej stránke. Naša webová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať.


Máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov?