Business Solutions Slovakia, s. r. o.


IČO

DIČ

IČ DPH

sídlo

číslo účtu

spoločnosť zapísaná

52 830 641

2121158655

neplátca DPH

Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany

SK89 0900 0000 0051 7375 3652

OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 49419/T


telefón

mail

fb

0951 40 82 83

office@bsolutions.sk

Business Solutions Slovakia