Obchodné meno právnickej osoby

Viete aké sú požiadavky na obchodné meno právnickej osoby? Aké meno zvoliť, aby Vám obchodný register spoločnosť zapísal? V tomto článku nájdete odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky.

Čo je obchodné meno a čo musí obsahovať?

Vymedzenie pojmu obchodné meno nachádza svoju legálnu definíciu v ustanovení §8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len ObZ), ktorý obchodné meno definuje ako „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Ide teda o označenie podnikateľa, pod ktorým možno chápať jeho názov, identifikujúci a odlišujúci toho ktorého podnikateľa od ostatných. Obchodné meno, spolu s ďalšími identifikátormi (sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, údaj o zápise v obchodnom registri v rozsahu označenie registra a číslo zápisu) je každý podnikateľ povinný uvádzať vo svojich obchodných listoch, objednávkach, v úradnom styku a na prípadnom webe.

V tomto článku sa budeme bližšie venovať obchodným menám právnických osôb – obchodných spoločností, hoci primerane možno uvedené skutočnosti aplikovať i na obchodné meno fyzickej osoby, ktorým je povinne jej meno a priezvisko, sporadicky doplnené o dodatok, ktorý odlišuje osobu podnikateľa (napr. Ján Novák a Ján Novák mladší) alebo druh podnikania (napr. Ján Novák a Ján Novák – Stolárstvo). U obchodných spoločností je obchodným menom ich názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri, pričom súčasťou ich obchodného mena je i dodatok, ktorý označuje ich právnu formu. Súčasťou obchodného mena obchodnej spoločnosti je rovnako označenie právnej formy daného typu obchodnej spoločnosti.

Obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti musí podľa §77 ObZ „obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“ alebo „v. o. s.“. Ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok „a spol.“.

Obchodné meno komanditnej spoločnosti musí podľa §95 ObZ „obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, postačí však skratka „kom. spol.“ alebo „k. s.“. Ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár.“

Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným musí podľa §107 ObZ „obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.

Obchodné meno akciovej spoločnosti musí podľa §154 ods. 2 „obsahovať označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo skratku „a. s.“.

Obchodné meno jednoduchej spoločnosti na akcie musí podľa §220h ods. 2 „obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.

Obchodné meno družstva musí podľa §221 ods. 2 ObZ „obsahovať označenie „družstvo“.

Obchodné meno európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov musí podľa §2 ods. 2 zákona č. 177/2004 Z.z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov „obsahovať označenie „európske zoskupenie hospodárskych záujmov“ alebo skratku „EZHZ“.

Obchodné meno európskeho družstva musí podľa čl. 5 bod 4 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 zo dňa 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva obsahovať skratku „SCE„, ktorá môže byť uvedená pred alebo za názvom a ak je to vhodné, s dodatkom „s ručením obmedzeným“ (pozn. pokiaľ všetci jeho členovia ručia za záväzky družstva iba do výšky členského vkladu).

Obchodné meno európskej spoločnosti musí podľa čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti obsahovať skratku „SE“, pričom táto skratka môže byť pred alebo za samotným názvom.

Opomenúť nemožno ani povinnosť podnikateľov vyplývajúcu z ustanovenia §9 ods. 4 ObZ uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom, ktorý označuje súčasný právny stav podnikateľa, ako je „v likvidácií“, „v konkurze“ či „v reštrukturalizácií“. V súvislosti so správnym napísaním obchodného mena treba tiež poukázať na potrebu uviesť dodatok označujúci právnu formu v správnom tvare – v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, kedy sa v praxi možno stretnúť s odmietnutím návrhu, ktorým sa podnikateľ domáha zápisu obchodného mena v časti označujúcej právnu formu „bez medzier“ (správne má byť Business Solutions Slovakia s. r. o. a nie Business Solutions Slovakia s.r.o.).

Aké podmienky musí obchodné meno spĺňať?

Pokiaľ ide o nároky na obchodné meno, možno konštatovať, že obmedzenia sú pomerne voľné a fantázií podnikateľov sa nekladú nejaké extra prísne medze. Obchodný zákonník vyžaduje, aby obchodné, meno nebolo zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nevzbudzovalo klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete podnikania (pozn. §10 ods. 1 ObZ). Z uvedeného vyplýva, že obchodné meno musí byť dostatočne individuálne na to, aby ho nebolo možné zameniť s obchodným menom iného podnikateľa. Nesporne je tak vylúčené, aby si podnikateľ zvolil totožné obchodné meno, ktoré už používa iný podnikateľ. Hoci by jedinečnosť obchodného mena mala byť primárne záujmom podnikateľa, overiť či obchodné meno spĺňa túto zákonnú požiadavku musí i registrový súd. V tomto kontexte však treba poukázať na nedôslednosť registrových súdov, kedy sa v obchodnom registri nachádza viacero spoločností s úplne totožným obchodným menom.

V súvislosti s požiadavkou aby obchodné meno nebolo zameniteľné nemožno opomenúť ani skutočnosť, že jednotlivé registrové súdy, ba dokonca i jednotliví súdni úradníci pristupujú k posudzovaniu nezameniteľnosti obchodného mena individuálne – s rôznou mierou prísnosti. Na jednom obchodnom registri tak môže byť zapísaná spoločnosť „Biznis Solutions Slovakia, s. r. o.“ hoci už je zapísaná spoločnosť s obchodným menom „Business Solutions Slovakia, s. r. o.“, kým na druhom nie. Rovnako odlišný prístup potom existuje k zápisu obchodných mien rozlíšených napríklad len výberom i/y (napr. IBS, s. r. o. a YBS, s. r. o.) alebo obsahujúcich napr. bodky v obchodnom mene (IBS, s. r. o. a I.B.S., s. r. o.). V súlade so zákonom by vyššie uvedené príklady nemali byť zo strany obchodného registra zapísané ako obchodné meno, avšak ako už bolo uvedené, nie je vylúčené, aby zápis takéhoto obchodného mena bol vykonaný. Pokiaľ si podnikateľ chce byť istý úspešnosťou zápisu svojho obchodného mena, odporúčame pri výbere a overovaní dostupnosti obchodného mena overiť nie len samotnú verziu zvolenú podnikateľom ale overiť i rôzne variácie v zmysle vyššie uvedeného (fonetické verzie, verzie s odlišným i/y, verzie s bodkami najmä pokiaľ ide o skratky a pod.).

Pre komplexnosť treba upozorniť na skutočnosť, že použitie obchodného mena, ktoré môže vyvolať zámenu s iným podnikateľom môže byť problémom nie len pri zápise zvoleného obchodného mena do obchodného registra, ale môže predstavovať i konanie identifikované ako nekalá súťaž. Rovnako treba uviesť, že samotné rozlíšenie obchodného mena iným dodatkom označujúcim právnu formu nie je postačujúce na to, aby obchodné mená mohli byť považované za nezameniteľné (teda napríklad v prípade, ak existuje obchodná spoločnosť s obchodným menom Business Solutions Slovakia, s. r. o. nie je možné použiť obchodné meno Business Solutions Slovakia, spol. s r. o. ale ani Business Solutions Slovakia, a. s.). Druhou podmienkou, ktorá vyplýva z citovaného ustanovenia §10 ods. 1 ObZ je, aby obchodné meno nevzbudzovalo klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Uvedené obmedzenie má v zásade dva rozmery. Prvým je zákaz obchodným menom vzbudzovať klamlivú predstavu o predmete podnikania, teda podnikateľ ktorý napríklad nemá v predmete činnosti stolársku výrobu by nemal mať obchodné meno „stolárstvo, s. r. o..“ V tejto súvislosti však vystáva otázka, ako by sa k danej veci postavil registrový súd, najmä, ak podnikateľ pri zápise obchodného mena takúto činnosť nemusí mať v predmete činnosti, ale môže sa na ňu pripravovať a plánovať jej výkon v budúcnosti. Druhou otázkou s tým spojenou je potom legitímna pochybnosť o tom, že by niektorý podnikateľ označil svoje podnikanie obchodným menom absolútne nepríbuzným so svojím podnikaním. Druhým rozmerom je potom zákaz vyvolať klamlivú predstavu o osobe podnikateľa. S tým úzko súvisí zákonná možnosť vyplývajúca z ustanovenia §10 ods. 2 ObZ, v zmysle ktorého „obchodné mená viacerých právnických osôb môžu vyjadrovať spoločnú majetkovú účasť spoločníkov, ak sú navzájom odlíšiteľné.“ Je teda prípustné, ak by rovnaká skupina spoločníkov mala obchodné spoločnosti s obchodnými menami napr. „BSS, s. r. o.“, „BSS – consulting, s. r. o.“, „BSS – účtovníctvo, s. r. o.“ avšak osoba odlišná od danej skupiny spoločníkov by sa mala zdržať použitia obchodného mena napr. „BSS – preprava, s. r. o.“

Obchodným menom môže byť skratka, názov bez akéhokoľvek významu či s ním, rovnako tak cudzojazyčné slová a výrazy. Pokiaľ je obchodným menom spoločnosti výraz majúci význam, nemal by podnikateľ vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a to ani v zahraničí používať preklad daného obchodného mena do cudzieho jazyka, hoci je toto meno / názov objektívne možné preložiť. V praxi sme sa stretli i s podnikateľom, ktorý vo vzťahu k zahraničným partnerom používal obchodné meno v súlade so zápisom v slovenskom obchodnom registri, avšak označenie právnej formy s. r. o. nahradil anglickým Ltd..

Z praktického hľadiska používania obchodného mena potom vyplývajú minimálne ďalšie dve otázky a to, či je možné používať obchodné meno spoločnosti, ktoré bolo už v minulosti použité a či je možné obchodné meno previesť. I na tieto otázky existuje odpoveď priamo v obchodnom zákonníku. Použitie obchodného mena, ktoré v minulosti bolo zapísané do obchodného registra avšak v okamihu zápisu tohto obchodného mena pre inú spoločnosť nie je vylúčené, i keď treba zohľadniť možný rozmer nekalej súťaže (napr. telefónny operátor Pomelo, a. s. sa premenuje na SKFON, a. s., potom použitie obchodného mena Pomelo, a. s. – prípadne Pomelo, s. r. o. by mohlo byť považované za nekalosúťažné konanie). Samotný prevod obchodného mena je potom možný len pri zániku spoločnosti bez likvidácie, kedy toto môže prevziať nástupnícka spoločnosť alebo v prípade prevodu podniku alebo jeho časti, ak zároveň predávajúci časti podniku bude ďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti pod iným obchodným menom alebo zostávajúca časť zanikne likvidáciou (pozn. §11 ods. 4 ObZ). V praktickej rovine je potom v prípade záujmu o obchodné meno možnosť realizovať jeho „prevzatie“ spôsobom, že spoločnosť s obchodným menom o ktoré má iný podnikateľ záujem svoje obchodné meno zmení a „uvoľní“ tak obchodné meno záujemcovi oň.

Záverom nemožno opomenúť nie neobvyklú prax, kedy je súčasťou obchodného mena právnickej osoby meno spoločníka, ktorý prestal byť jej spoločníkom. V takomto prípade sa pre ďalšie používanie mena fyzickej osoby v obchodnom mene právnickej osoby vyžaduje jej súhlas, ak daná fyzická osoba už nežije súhlas dedičov (pozn. §11 ods. 5 ObZ). Prax takýto súhlas považuje za neodvolateľný a trvalý.