predaj ready - made s. r. o.

Ponúkame na predaj ready – made spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja. Všetky spoločnosti v našej ponuke sú čisté, teda nikdy nevykonávali žiadnu reálnu podnikateľskú činnosť. Spoločnosti nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky a ich jediným majetkom je splatené základné imanie vo výške 5.000,00 EUR. V ponuke máme spoločnosti registrované k dani z pridanej hodnoty ako aj spoločnosti k tejto dani neregistrované.

Spoločnosti ponúkame za najlepšiu cenu na trhu. Spoločnosti neregistrované k dani z pridanej hodnoty máme v ponuke už od 300,00 EUR, spoločnosti registrované k dani z pridanej hodnoty u nás nájdete už od 1.200,00 EUR. Cena spoločnosti je vždy konečná, nie je podmienená objednaním akýchkoľvek ďalších služieb. Cena sa môže navýšiť len v prípadoch uvedených pod ponukou spoločnosti v časti „cena nezahŕňa.“

Ponuka spoločností

bastin, s. r. o.

cena: 1.200,00 EUR DPH: prebieha registrácia

gasten, s. r. o.

cena: 300,00 EUR DPH: nie

manis, s. r. o.

cena: 1.200,00 EUR DPH: prebieha registrácia

rostis, s. r. o.

cena: 1.200,00 EUR DPH: prebieha registrácia

cena zahŕňa

cena nezahŕňa

doplnkové služby

v prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte
Často kladené otázky

Ready - made, s. r. o. alebo hotová spoločnosť je spoločnosť, ktorá bola založená za účelom jej ďalšieho predaja. Spoločnosť má vydané osvedčenia o živnostenskom oprávnení, je zapísaná do obchodného registra a má pridelené identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo. Spoločnosti registrované k DPH majú pridelené i daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ready - made, s. r. o. pred ich prevodom nevykonávajú žiadnu reálnu ekonomickú činnosť.

Hlavným dôvodom kúpy ready - made s. r. o. je možnosť začať podnikať prakticky okamžite. Ihneď po podpísaní rozhodnutia jediného spoločníka, ktorým je vymenovaný nový konateľ sa tento stáva konateľom a môže v mene spoločnosti konať. Nie je potrebné čakať na zápis zmeny do obchodného registra. Keďže má spoločnosť pridelené identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo a spoločnosti registrované k dani z pridanej hodnoty i identifikačné číslo pre túto daň, môže nový konateľ začať okamžite vykonávať podnikateľskú činnosť.

Ready - made, s. r. o. sú založené za účelom ich predaja, takže spoločnosti nevykonávajú žiadnu činnosť pred prevodom a zmenou konateľa. Spoločnosti tak nemajú žiadne pohľadávky ani záväzky. Jediným majetkom spoločnosti je základné imanie, ktoré je splatené v sume 5.000,00 EUR v hotovosti do pokladne spoločnosti. Spoločnosti, ktoré nesídlia v našich nehnuteľnostiach majú uzatvorenú zmluvu o poskytnutí sídla, táto je však uzatvorená na dobu určitú a zaniká pri prevode spoločnosti a zmene konateľa, ak sa nedohodneme inak.

V zmluve o prevode obchodného podielu je ustanovenie v rámci ktorého vyhlasujeme, že spoločnosť nikdy nevykonávala žiadnu činnosť, nemá záväzky ani pohľadávky a jej jediným majetkom je splatené základné imania. Zároveň sa v zmluve zaväzujeme, že akékoľvek škody, ktoré by vznikli naším nepravdivým vyhlásením nahradíme.

Obchodné meno spoločnosti si môžete ponechať, na jeho zmene netrváme. Zmena sídla rovnako nie je nevyhnutná, vieme sa s Vami dohodnúť na poskytnutí takejto služby (za príplatok).

Pri predaji ready - made s. r. o. automaticky prichádza k zmene spoločníka a konateľa. Samozrejme možno pridať viacero spoločníkov alebo konateľov. Rovnako je možné zmeniť obchodné meno, sídlo, základné imania, rozšíriť alebo odobrať predmety činnosti / podnikania spoločnosti.

Pokiaľ prejavíte záujem o ready - made s. r. o. z našej ponuky a zašlete nám potrebné dokumenty, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa Vám zašleme dokumenty na podpis spolu s inštrukciami ako dokumenty podpísať. Následne nám dokumenty stačí nascanované poslať elektronicky, nie je potrebné dokumenty zasielať v listinnej podobe. Dokumenty okamžite odosielame na obchodný register, spravidla na nasledujúci deň príde výzva k úhrade súdneho poplatku. Ten platíme kartou, takže zaevidovanie platby trvá do 24 hodín. Po zaevidovaní platby začne obchodný register konanie na ktoré má 2 pracovné dni, pričom deň, kedy je vec pridelená na rozhodnutie súdu sa do lehoty nepočíta. Po tom ako obchodný register vykoná zmeny odošle rozhodnutie nám ako i na zverejnenie, takže zapísané zmeny sa ukážu online zvyčajne na druhý deň po rozhodnutí obchodného registra. Celý proces od prejavenia záujmu po zápis zmien tak môže trvať približne 5 -7 pracovných dní, často i kratšie. Samozrejme závisí i na Vás, ako rýchlo nám doklady doručíte. Pokiaľ je potrebné doplniť živnostenské oprávnenie tak sa proces predlži o 1-2 pracovné dni.

Spoločníkom ready - made s. r. o. môže byť fyzická osoba ako aj právnická osoba a to tak slovenská ako i zahraničná. Nadobudnúť obchodný podiel však nemôže osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Obchodný podiel tiež v zásade nemôže nadobudnúť osoba, ktorá je vedená v registri dlžníkov Finančnej správy Slovenskej republiky. Pred každým zápisom nového spoločníka kontrolujeme, či táto osoba spĺňa zákonné podmienky.

Konateľom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len fyzická osoba. Musí ísť o občana Slovenskej republiky, osobu s povolením na pobyt v Slovenskej republike, občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Konateľom spoločnosti môže byť spoločník ak je fyzickou osobou alebo akákoľvek iná osoba stojaca mimo spoločnosť spĺňajúca zákonné podmienky. Naproti tomu konateľom nemôže byť osoba, ktorá je v čase vykonania zápisu do obchodného registra vedená ako povinný v registri poverení na vykonanie exekúcií. Pred každým zápisom nového konateľa kontrolujeme, či táto osoba spĺňa zákonné podmienky.

Funkcia konateľa spoločnosti vzniká rozhodnutím spoločníka. Teda v prípade ak sa dohodneme na predaji spoločnosti a príjmeme rozhodnutie jediného spoločníka o.i. i o vymenovaní konateľa, tak funkcia tomuto vzniká okamihom prijatia takéhoto rozhodnutia (prípadne v iný dátum uvedený v rozhodnutí). De jure teda nemusíte čakať na zápis zmeny do obchodného registra a v mene spoločnosti môžete začať konať prakticky okamžite.  V praxi sa však možno stretnúť s prístupom - čo nie je v obchodnom registri neplatí a to najmä u bánk v prípade otvárania účtov. V prípade ak by ste potrebovali otvoriť účet v banke alebo by iný obchodný partner neakceptoval právny stav nezapísaný v obchodnom registri vieme Vám pomôcť (napr. udelením plnej moci a podobne).

Ready - made s. r. o. si u nás môžete kúpiť už od 300,00 EUR v prípade spoločností neregistrovaných k dani z pridanej hodnoty. Spoločnosti registrované k dani z pridanej hodnoty máme v ponuke v cene od 1.200,00 EUR. Táto cena zahŕňa samotný obchodný podiel spoločnosti, prípravu dokumentov k prevodu, vykonanie akýchkoľvek zmien, ohlásenie neobmedzeného počtu voľných živností, podanie na živnostenský register, podanie na obchodný register a súdny poplatok. Po zmene vykonáme i zmenu v osobe konečného užívateľa výhod. Cena naproti tomu neobsahuje náklady na osvedčenie pravosti Vašich podpisov, náklady na sídlo a náklady na prípadné rozšírenie živnostenského oprávnenia o remeselné a viazané živnosti. Ak nepotrebujete rozširovať živnostenské oprávnenia o remeselné a viazané živnosti, máte vlastnú nehnuteľnosť a disponujete elektronickým občianskym a podpíšete dokumenty elektronicky, žiadne ďalšie náklady Vám nevzniknú a cena je v tom prípade konečná.

Prevod spoločnosti a zmena konateľa prípadne ani iné zmeny nemajú súvis s prideleným identifikačným číslom, daňovým identifikačným číslom a v prípade spoločností registrovaných k dani z pridanej hodnoty ani s identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty. Tieto identifikátory tak spoločnosti ostávajú a môžete ich používať aj pre zápisom zmeny v obchodnom registri. V prípade ak sa mení obchodné meno a / alebo sídlo spoločnosti je potrebné príslušnému daňovému úradu vrátiť osvedčenia o registrácií k dani z príjmov a v prípade spoločností registrovaných k dani z pridanej hodnoty i osvedčení o registrácií k dani z pridanej hodnoty. Následne správca dane vystaví nové osvedčenia s novým obchodným menom a / alebo sídlom a tieto Vám zašle. I v takom prípade však ostávajú identifikátory nezmenené.